Geen afwijking Hofmodel bij bijzondere omstandigheden, 09 October 2014

Hofmodel, schadevergoeding, bijzondere omstandigheden

In een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch dat op 23 september 2014 is gewezen was de vraag aan de orde of bijzondere omstandigheden een reden zijn om af te wijken van het Hofmodel. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat ook in dit geval het Hofmodel gevolgd dient te worden.

In deze procedure heeft de klant een aantal omstandigheden aangevoerd waaruit zou blijken dat Dexia de volledige schade dient te vergoeden. Hierbij werd een hogere schadevergoeding gevorderd met als argumenten dat de klant bij afloop van de overeenkomst 65 jaar oud zou zijn, alleenstaand was en geen vermogen had. Voorts had de klant op advies van een tussenpersoon een hypotheek afgesloten om de overeenkomst te kunnen financiĆ«ren. Dexia heeft zicht op het standpunt gesteld dat zij niet verplicht is om de volledige schade te vergoeden, maar dat afgewikkeld dient te worden volgens het Hofmodel. 

Het Hof oordeelt op dit punt als volgt:

"De omstandigheden waarop [klant] zich beroept, zijn reeds verdisconteerd in het hierboven genoemde uitgangspunt dat Dexia twee derde deel van de schade van [klant] (zowel van de restschuld als van de betaalde termijnen) voor haar rekening dient te nemen. (...) Ook de gestelde wanverhouding tussen de betalingsverplichtingen van [klant] uit hoofde van de effectenlease-overeenkomst (...) en haar inkomens- en vermogenspositie geeft geen aanleiding tot afwijking van de wijze van schadeverdeling zoals bepaald in voormelde rechtspraak."

Uit dit arrest volgt dat de aangevoerde bijzondere omstandigheden geen reden zijn om af te wijken van het Hofmodel.