Kifid zoekt aansluiting bij Hofmodel, 03 October 2014

Hofmodel, schadevergoeding, Kifid

In een procedure tussen Dexia en een klant heeft de Commissie van Beroep FinanciĆ«le Dienstverlening van het Klachteninstituut FinanciĆ«le Dienstverlening (Kifid) op 1 juli 2014 bevestigd dat het Hofmodel leidend is bij de afwikkeling van Dexia geschillen. Klachten over financiele instellingen kunnen worden voorgelegd aan Kifid.

In deze procedure is door de klant onder andere aangevoerd dat Dexia haar zorgplicht geschonden zou hebben en dat Dexia hiermee onrechtmatig gehandeld heeft. De Commissie van Beroep komt niet toe aan de inhoudelijk behandeling van het geschil doordat zij de klant niet ontvankelijk verklaart. Toch heeft de Commissie reden gezien om de zaak ook inhoudelijk te bespreken. Over de schending van de zorgplicht door Dexia overweegt de Commissie:

"Partijen verschillen van mening in hoeverre Dexia gehouden is de door [klant] gestelde schade te vergoeden. Bij de beoordeling van dit geschilpunt zijn leidend de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 en 29 april 2011. Samengevat weergegeven komt het erop neer dat Dexia in beginsel tweederde gedeelte van de restschuld voor haar rekening dient te nemen en dat de door de klant betaalde rente niet voor vergoeding in aanmerking komt, tenzij de aandelenlease-overeenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op de klant legt."

Hieruit volgt dat ook Kifid van mening is dat Dexia-geschillen volgens het Hofmodel afgewikkeld dienen te worden. De klant wordt dus in het ongelijk gesteld over het standpunt dat Dexia een hogere schadevergoeding dient te betalen vanwege schending van de zorgplicht. 

Over de werking van het Hofmodel kunt u hier meer informatie vinden.