Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Vero

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG kan Vero niet worden aangemerkt als zijnde een tussenpersoon en kan daardoor niet worden afgeweken van de standaard schadeverdeling.

afwijking van de ‘standaard’ schadeverdeling (het hofmodel) volgt niet zonder meer als [afnemer] gedurende de totstandkomingfase in de veronderstelling was dat hij rechtstreeks te maken had met Dexia en niet met een onafhankelijke beleggingsadviseur die hem van advies zou voorzien. Immers moet [afnemer] begrijpen dat het enkel aanprijzen van een product door de aanbieder wezenlijk verschilt van de situatie waarin [afnemer] veronderstelt een onafhankelijk en deskundig advies te krijgen die rekening houdt met zijn persoonlijke situatie. Hierop sluit ook het onderdeel betreft cold calling aan. Als een [afnemer] een effectenleaseovereenkomst is aangegaan nadat hij contact heeft gehad met Vero, namens Dexia, door cold calling dan volgt hier niet uit dat er sprake is van vermindering van eigen schuld met betrekking tot de schadeverdeling. Zeker niet aangezien [afnemer] Vero heeft aangezien voor Dexia.

Geen vergunningsplichtige advisering en geen doorgeven van een order door tussenpersonen, drie arresten gewezen op 27 juli 2021, 27 July 2021
Tussenpersoon

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 juli 2021 in drie zaken geoordeeld dat er geen sprake is geweest van vergunningsplichtige advisering door tussenpersonen en dat ook geen (beurs)orders werden doorgegeven.

Lees meer

Tussenarrest: bewijsopdracht dat Dexia wist of behoorde te weten dat de betrokken tussenpersoon de afnemer inderdaad adviseerde, 08 June 2021
Tussenpersoon

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 juni 2021 in een tussenarrest bepaald, dat de tussenpersoon in het betrokken dossier de afnemer een op zijn specifieke situatie gerichte financiële constructie had geadviseerd, waarbij de Dexia-producten een centrale rol vervulden. Het Hof ziet echter (nog) geen aanleiding om een aanvullende schadevergoeding toe te kennen, nu de afnemer niet heeft aangetoond dat Dexia van dit advies heeft geweten of had moeten weten. De afnemer wordt in de gelegenheid gesteld hier nader bewijs van te leveren.

Lees meer

Geen sprake van doorgeven order of van advisering door Spaar Select, 20 April 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon

Op 20 april 2021 heeft het Hof Amsterdam in drie arresten bepaald dat geen sprake is geweest van advisering door de betreffende tussenpersoon (Spaar Select) en dat de tussenpersoon ook niet onbevoegd een order heeft doorgegeven. Volgens het Hof is er dan ook geen grond voor een aanvullende schadevergoeding en hebben de afnemers uitsluitend recht op een schadevergoeding conform het Hofmodel.

Deze uitspraken zijn identiek aan de arresten die het Hof Amsterdam op 2 maart 2021 in soortgelijke zaken heeft gewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering of van het doorgeven van een order door tussenpersonen, 30 March 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 maart 2021 in vier arresten bepaald dat er geen sprake is geweest van advisering door de betreffende tussenpersoon en dat de tussenpersoon ook niet onbevoegd een order heeft doorgegeven. Volgens het Hof is er dan ook geen grond voor een aanvullende schadevergoeding en hebben de afnemers uitsluitend recht op een schadevergoeding conform het Hofmodel.

Lees meer

Verjaring van de vorderingen leiden tot afwijzing, 22 March 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

Hof wijst verzoeken van vier klanten af omdat hun vorderingen tot verkrijging van een hogere schadevergoeding zijn verjaard.

Lees meer